เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
บุคลากร ประจำห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสาว เกศรินทร์  ภูผานี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
การศึกษา : นิเทศศาสตร์บัญฑิต (ศศ.บ.)

นาย สรพจน์ นิลบรรพรต
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นิสิตฝึกงานประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
เกี่ยวกับห้องสมุด


 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.