เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเป็นมาของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3 / 2542  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2542  ต่อมาเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2548  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2548  โดยได้รับการจัดตั้งเป็น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยไม่เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะ  ดำเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด (รายงานประจำปี.2549 :  2)

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 
    1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  โดยจัดให้มีการเรียน การสอนในทุกระดับปริญญา
    2.ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้  และนวัตกรรมใหม่  ๆ  ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์  โดยอาจร่วมมือกับสถาบันภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
    3.ให้บริการทางวิชาการ  การบริการและการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนองค์กรของรัฐและเอกชน
    4.ทำนุบำรุง  สนับสนุน  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ที่สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์


ปรัชญา
 
สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต               สมนามสิทธิ์”ตักสิลา”
     งานวิจัยให้ก้าว                          หน้าใสใจหาทรัพย์มนุษย์
 
วิสัยทัศน์
 
                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คิดเป็น  ทำได้  ใฝ่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยีและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย  บริการวิชาการ  เพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
พันธกิจ
 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยจัดระบบการศึกษาแบบหลากหลายและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อนำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขัน  การบริการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาประเทศ
 
เกี่ยวกับห้องสมุด


 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.